Meniu

Guvernul României a adoptat pe 7 decembrie 2018 o Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene având în vedere faptul că procedura de restituire a donaţiilor pentru Cumințenia Pământului trebuia să fie finalizată până la data de 31 decembrie 2018, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017. Restituirea donaţiilor este o operaţiune amplă şi complexă, presupunând implicarea,  alături de Ministerul Culturii şi Identităţii Nationale (MCIN), a unor persoane juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care ministerul a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, în numele şi pe seama sa, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016. Astfel, apare necesitatea prorogării termenului legal instituit, care să permită continuarea restituirii donaţiilor şi în cursul anului 2019, în vederea protejării intereselor tuturor cetăţenilor care s-au implicat în campania de donaţie. În lipsa acestor măsuri legislative luate în regim de urgenţă, impuse de o situaţie extraordinară, imprevizibilă, ar fi existat pericolul de a nu putea fi finalizată în totalitate returnarea donaţiilor şi, astfel, în consecinţă, pericolul de a fi prejudiciaţi donatorii. Nu ne puteam permite așa ceva”, a explicat Ministrul Culturii și Identității Naționale, Valer-Daniel Breaz.  Așadar, termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1043 din 29 decembrie 2017, s-a prorogat până la data de 31 decembrie 2019În vederea protejării intereselor tuturor cetăţenilor care s-au implicat în campania de donaţie,MCIN va continua întâlnirile de lucru și colaborarea cu toate instituțiile de credit implicate în acțiunea de restituire a donațiilor efectuate pentru achiziționarea sculpturii Cumințenia Pământului.

Condiţiile, termenele şi procedura restituirii sumelor de bani colectate
Sumele colectate în lei vor fi restituite pe bază de ordin de plată din contul de disponibilităţi deschis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la Trezoreria Statului şi/sau din conturile în lei deschise la instituţiile de credit. Sumele colectate în valută vor fi restituite pe bază de ordin de plată din conturile în valută deschise de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la instituţiile de credit. Prin excepţie, sumele colectate în lei sau în valută în numerar, vor fi restituite în numerarprin caseria proprie a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, persoanelor fizice sau juridice care şi-au exprimat această opţiune, în mod expres. Restituirea sumelor în lei sau valută prin intermediul instituţiilor de credit se va face din conturile deschise la acestea sau din alte conturi care se vor deschide de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la acestea în scopul returnării donaţiilor.

În cazul în care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale nu deţine suficiente informaţii pentru identificarea anumitor donatori, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va comunica public pe pagina proprie de internet şi prin mijloacele mass-media necesitatea transmiterii informaţiilor necesare în vederea restituirii sumelor donate. Donatorii neidentificaţi vor depune la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la adresa/adresele, inclusiv prin poşta electronică, comunicată/comunicate public pe pagina web proprie, precum şi pe alte căi mediatice, o cerere de restituire a sumelor. Cererea de restituire va fi însoţită de documentele de plată ale solicitanţilor şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a)denumirea solicitantului;
b)codul de înregistrare fiscală/CNP;
c)domiciliul solicitantului;
d)suma solicitată la restituire;
e)codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea;
f)banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;
g)documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original;
h)numărul de telefon la care poate fi contactat şi numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz.
În situaţia în care cererea nu conţine datele şi informaţiile prevăzute, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale respinge cererea şi înştiinţează solicitantul cu privire la aspectele care au stat la baza respingerii acesteia, solicitantul având posibilitatea să depună o nouă cerere. Solicitările de restituire depuse de persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani, transmise către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1016/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil rămân valabile. Persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora îşi vor exprima această opţiune, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, până la data de 30 iunie 2018. Solicitările persoanelor fizice sau juridice, care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora,transmise în scris, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1016/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, rămân valabile. Pentru solicitările persoanelor fizice sau juridice, care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora, transmise în scris, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, este necesară depunerea unei noi solicitări, în scris. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va comunica public, lunar, pe pagina web proprie, precum şi pe alte căi mediatice informaţii privind desfăşurarea efectivă a restituirii sumelor.

Cum se restituie donatiile de la firme

Donaţiile încasate prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, în numele şi pe seama sa conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, pot fi restituite în mod direct donatorilor fie de către aceste persoane juridice, pe baza acordului încheiat cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, fie în mod direct de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. În situaţia în care restituirea sumelor se va face prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, în numele şi pe seama sa conform prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare,respinsă prin Legea nr. 19/2017, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va achita acestora costurile aferente restituirii sumelor.

Cum se restituie donatiile prin SMS

Pentru donaţiile provenite prin SMS, cursul valutar la care se va face returnarea sumei de 2 EUR către donatorul final este cel din data rectificării pe factură/bonusarea la numărul de telefon în cazul cartelei prepaid. Sumele donate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, pentru care persoanele fizice sau juridice şi-au exprimat opţiunea conform prevederilor art. 2 alin. (7)-(8) sau pentru care donatorii nu au putut fi identificaţi indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donaţiei, până la 31 decembrie 2018, se fac venituri la bugetul de stat; sumele colectate se vor transfera de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din contul de disponibilităţi prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017, privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, deschis la Trezoreria Statului, la bugetul statului, într-un cont de venituri ale bugetului de stat.